Home

Koning Agrippa

Herodes Agrippa II (27-92) (gelatiniseerde naam: Marcus Iulius Agrippa) regeerde vanaf 50 over delen van Palestina en Libanon.Gedurende de Joodse opstand (66-70) stond hij aan de kant van de Romeinen.Hij was de laatste koning uit de Herodiaanse dynasti koning Herodes Agrippa II. Herodes Agrippa II, die in het degelijks leven de Romeinse naam Marcus Julius Agrippa droeg, was een achterkleinzoon van de Bijbelse koning Herodes de Grote.. Ook Agrippa's vader, Herodes Agrippa I, was bekend.Hij was namelijk de laatste koning der Joden Agrippa is een koning die wordt beschreven in het boek Handelingen. Als Paulus terecht staat, beroept hij zich op zijn Romeins burgerschap en wil hij de Romeinse keizer spreken. Agrippa is benieuwd naar zijn verdediging en laat Paulus zijn zaak bij hem bepleiten Marcus Vipsanius Agrippa (63 v.Chr. - 12 v.Chr.) meestal kortweg Agrippa genoemd, was een van de belangrijkste Romeinse generaals in de overgangsperiode van republiek naar principaat en de beste vriend en rechterhand van de princeps Imperator Caesar Augustu Koning Agrippa van wie hier sprake is, heette met zijn volledige naam Marcus Julius Agrippa. Flavius Josephus noemt hem 'de jongere'. Wij noemen hem Agrippa II. Hij was de zoon van Herodes Agrippa I, een vervolger van het christendom (zie Hand. 12). Agrippa II beroemde zich erop dat hij een vriend en bondgenoot van de keizer was. Wat de joods

koning Agrippa tegen de historische achtergrond van zijn tijd neergezet, terwijl in het derde hoofdstuk inleidende informatie wordt gegeven over de Antiquitates en hun auteur. In het vierde hoofdstuk wordt de beschrijving van Agrippa's dood in de Antiquitates in detai Bekijk onze koning agrippa munt selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops Koning Agrippa en Bernice verschijnen in hun mooiste uitrusting, de aanvoerders van het Romeinse leger zijn aanwezig, de belangrijke burgers van de stad en natuurlijk gouverneur Festus. En waar alle belangrijke mensen hun best te doen om op te vallen, is er maar één die werkelijk de show steelt: Paulus

Agrippa 2

Herodes Agrippa II - Wikipedi

 1. Agrippa kan verwijzen naar: . Agrippa (naam), een cognomen van onder meer: Marcus Vipsanius Agrippa (63-12 v.Chr.), generaal en schoonzoon van Augustus; Marcus Vipsanius Agrippa Postumus (12 v.Chr.-14 n.Chr.), zoon van dezen; Agrippa Silvius, koning van Alba Longa; Agrippa (filosoof), een filosoof uit de 1e eeuw v.Chr. Herodes Agrippa I (10 v.C. - 44 na C.), koning van het Joodse land (41-44
 2. Marcus Vipsanius Agrippa. Marcus Vipsanius Agrippa, romeins generaal en politicus, geboren 63 vC in Dalmatië. Hij behoorde tot de ridderstand en had blijkbaar welgestelde ouders, want reeds op jeugdige leeftijd sloot hij op de retorenschool te Rome vriendschap met de even oude Octavius, de latere Octavianus Augustus.. Eind 45 ging A. samen met Octavius naar Apollonia in Illyrië om daar te.
 3. Herodes I de Grote (ca. 73 v.Chr. - Jericho, 4 v.Chr.), gedurende de middeleeuwen bekend onder de naam Herodes Ascalonita om hem te onderscheiden van Herodes Antipas en Herodes Agrippa, die ook een rol spelen in de wereld van het Nieuwe Testament, was een vazalkoning onder de Romeinen over (delen van) Judea (37 v.Chr. - 4 v.Chr.).Hij was heerser ten tijde van de geboorte van Jezus en was de.
 4. 26 1 Agrippa zei tegen Paulus: 'U mag uw zaak bepleiten.' Paulus hief zijn hand op en verdedigde zich als volgt: 2 'Ik prijs me gelukkig, koning Agrippa, dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen tegen alle aanklachten die door de Joden tegen me zijn ingediend, 3 vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al hun gebruiken en onderlinge geschillen; daarom verzoek ik u om.
 5. Agrippa II was de heerser die naar Paulus luisterde toen Paulus in Caesarea door Festus gevangen werd gehouden. Porcius Festus was door keizer Nero tot procurator van Judea benoemd. Hij bekleedde deze functie van 60 tot 62 na Christus. Koning Agrippa en Bernice gingen naar Caesarea bij Festus op bezoek (Handelingen 25: 13-26: 32)
 6. Koning Agrippa II is de zoon van Herodes Agrippa I en een achterkleinzoon van Herodes de Grote. Hij regeert van 48 tot ongeveer 93 na Christus. Koning Agrippa II. Agrippa II erft de koningstitel van zijn vader Herodes Agrippa I. Hij krijgt van de Romeinen ook het recht om de hogepriester aan te stellen
 7. Marcus Vipsanius Agrippa werd rond 64 voor Christus geboren in Dalmatië, een streek in het huidige Kroatië die destijd deel uitmaakte van het Romeinse Rijk.Op de retorenschool in Rome leerde hij Caesar's achterneef Octavianus (de latere keizer Augustus) kennen.Samen met hem reisde hij in 45 voor Christus af naar Apollonia om aan Caesar's veldtocht tegen de Parthen deel te nemen en om te.

Paulus bij koning Agrippa 1 Agrippa zei tegen Paulus: Je mag spreken. Toen zei Paulus: 2 Koning Agrippa, ik ben blij dat ik u vandaag mag vertellen over de dingen waarvan de Joden mij beschuldigen. 3 Vooral omdat u alles weet van de gewoonten van de Joden. Ook weet u van de dingen waarover ze van mening verschillen. Daarom vraag ik u of u geduldig naar mij wil luisteren Koning met twee gezichten. Deze koning is het toppunt van schijnheiligheid geweest. Hij offerde dagelijks in de tempel en hij vervulde met grote nauwgezetheid zijn godsdienstige verplichtingen. Koning Herodes Agrippa I was intens gemeen en vreselijk corrupt. Hij was net zo gemeen als zijn grootvader Herodes de Grote De rede voor Agrippa: 1 EN Agrippa zeide tot Paulus: Het is u geoorloofd voor uzelven te spreken. Toen strekte Paulus 1 de hand uit, en verantwoordde zich aldus: 1 Namelijk om stilte en gehoor te verwekken. 2 Ik acht mijzelven gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word

Het laatste nieuws, sport en weer, horoscoop en entertainment, financieel, lifestyle, gezondheid, auto en reizen. Toegang tot Hotmail en Outlook - MSN Nederland 27 Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet.' 28 Agrippa zei tegen Paulus: 'Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.' 29 Paulus zei: 'Of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien. Herodes Archelaüs, koning van Judea in plaats van zijn vader Herodes de Grote (Matteüs 2:22). Herodus Filippus II. Herodes Filippus II, ook een zoon van Herodes de Grote (zijn moeder was Kleopatra van Jeruzalem) was de koning van Iturea en Trachonitis . Herodus Agrippa. Herodes Agrippa I is de kleinzoon van Herodes de Grote Koning Agrippa II is de zoon van Herodes Agrippa I en een achterkleinzoon van Herodes de Grote. Hij regeert van 48 tot ongeveer 93 na Christus. Koning Agrippa. 1 Agrippa zei tegen Paulus: 'Ga uw gang. U mag voor uzelf spreken.' Paulus stak zijn hand op en verdedigde zich met deze woorden: 2 'Ik ben blij, koning Agrippa, dat ik mij vandaag voor u mag verdedigen tegen alles waarvan de Joden mij beschuldigen. 3 U bent zeer goed op de hoogte van de gebruiken en geschilpunten onder hen

Herodes Agrippa II de rechter van de Apostel Paulu

 1. Paulus verschijnt voor koning Agrippa en zijn vrouw, anoniem, naar Philips Galle, naar Jan van der Straet, 1643 gravure, h 205mm × b 266mm Meer objectgegevens. Beeld downloaden Dit object behoort tot Prentbijbel met voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament (RP-P-1976-30) Vorige Volgende. Prentbijbel.
 2. 24 Festus zei: Koning Agrippa en alle andere mensen die hier zijn, hier ziet u de man van wie alle Joden riepen dat hij niet langer mocht blijven leven. Dat zeiden ze niet alleen in Jeruzalem, maar ook toen ze hier bij mij kwamen. 25 Maar ik kwam erachter dat hij niets had gedaan waarop de doodstraf staat
 3. En Agrippa zei tegen Paulus: Het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegen
 4. 1 En Agrippa zeide tot Paulus: Het is u geoorloofd voor uzelven te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit, en verantwoordde zich aldus: 2 Ik acht mijzelven gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles, waarover ik van de Joden beschuldigd word;. 3 Allermeest, dewijl ik weet, dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen, die onder de Joden zijn

Hij zei: Daarom, koning Agrippa, ben ik het hemelse gezicht niet ongehoorzaam geworden, maar ben eerst aan hen die in Damaskus waren en ook aan degenen die in Jeruzalem woonden, en in het gehele land van Judea en aan de natiën de boodschap gaan brengen dat zij berouw moesten hebben en zich tot God moesten keren door werken te doen die bij berouw passen (Hand. 26:19, 20) Dichtbij het Koninkrijk van God en toch zo ver er vandaan. Bijna een Christen en toch helemaal geen Christen. Kan dat? Ja dat kan, in Handelingen vinden wij een voorbeeld: koning Agrippa uit het geslacht Herodes. Zijn voorgeslacht is berucht: Herodes Antipas had Johannes de Doper nog horen preken

Koning Herodes Agrippa II is zojuist in Caesarea aangekomen om zijn opwachting te maken bij de nieuwe procurator Festus.(Hand. 25: 13) Agrippa II is een achterkleinzoon van Herodes de Grote en hoewel hij is opgevoed bij de Tora en de profeten, wordt hij door de joden geminacht Koning Agrippa is immers de zoon van koning Herodes. Ondanks zijn goddeloze vader en de opvoeding die hij heeft gehad, weet hij heel veel van de Joodse godsdienst en van het christendom. En dat geldt ook voor zijn zus Bernice. Zij kennen allebei de Schriften door en door. Vandaar dat. Herod Agrippa I, original name Marcus Julius Agrippa, (born c. 10 bce —died 44 ce), king of Judaea (41-44 ce), a clever diplomat who through his friendship with the Roman imperial family obtained the kingdom of his grandfather, Herod I the Great. He displayed great acumen in conciliating the Romans and Jews.. After Agrippa's father, Aristobulus IV, was executed by his own father, the.

Bijbelse naam Agrippa - EO Visi

 1. Dan lezen we dat Festus bezoek krijgt, bezoek van koning Agrippa. Koning Agrippa is degene die doorgaans ook genoemd wordt: Herodes Agrippa de Tweede. Het was een van de Herodessen. Hij leefde alsof hij getrouwd was met zijn zuster Bernice. Bernice was vóór haar samenwonen met haar broer Herodes Agrippa de Tweede al tweemaa
 2. Koning Agrippa ziet een uil boven zijn troon / Koning Agrippa sterft omgeven door hovelingen / Overrompeling van de tempel door de soldaten van Pompeius / Pompeius neemt de tempel te Jeruzalem in, Jan Luyken, 1698 ets op onversneden blad; proefdruk, h 157mm × b 207mm Meer objectgegeven
 3. Koning Agrippa ziet een uil boven zijn troon. Uit de collectie: Boekillustratoren Jan en Casper Luyken. Vervaardigingsjaar: 170
 4. Koning Agrippa ziet een uil boven zijn troon, Koning Agrippa sterft. Uit de collectie: Boekillustratoren Jan en Casper Luyken. Vervaardigingsjaar: 169
 5. Paulus verschijnt voor koning Agrippa. 26 Agrippa zei tegen Paulus: 'Ga uw gang. U mag voor uzelf spreken.' Paulus stak zijn hand op en verdedigde zich met deze woorden: 2 'Ik ben blij, koning Agrippa, dat ik mij vandaag voor u mag verdedigen tegen alles waarvan de Joden mij beschuldigen. 3 U bent zeer goed op de hoogte van de gebruiken en geschilpunten onder hen
Bernice - Christipedia

Koning Agrippa ziet een uil boven zijn troon / Koning Agrippa sterft omgeven door hovelingen / Overrompeling van de tempel door de soldaten van Pompeius / Pompeius neemt de tempel te Jeruzalem in, Jan Luyken, 1698. Show details Add to your set. Number of favorites: {{data.NrOfFavoritesFormatted} 36 aanbiedingen in januari - Koop en verkoop agrippa eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen - Ga ervoor Koning Agrippa ziet een uil boven zijn troon, Jan Luyken, 1704 ets, h 109mm × b 160mm Meer objectgegevens. Beeld downloaden Maak zelf creaties van dit werk. Maak een afdruk van jouw favoriete detail Download dit werk om zelf iets mee te creëren.

Koning Agrippa ziet een uil boven zijn troon. From the collection: Jan and Casper Luyken, book illustrators. Date of creation: 169 Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten King Agrippa - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Koning Agrippa, ik ben blij dat ik u vandaag mag vertellen over de dingen waarvan de Joden mij beschuldigen Als koning Agrippa zo persoonlijk mogelijk door Paulus wordt aangesproken en geconfronteerd wordt met het Woord van God en met Hem die de inhoud is, de centrale inhoud van dat Woord, de Heere Jezus Christus, dan kan hij zich niet meer onttrekken aan een reaktie daarop

Voetsporen 40

Paulus verschijnt voor koning Agrippa en zijn vrouw, anonymous, after Philips Galle, after Jan van der Straet, 1643. Show detail 21-okt-2019 - Woordzoeker bij Paulus verschijnt voor Koning Agrippa

Marcus Vipsanius Agrippa - Wikipedi

19 Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, 20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming. 21 Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen Zo klinkt dat woord bijna uit de mond van koning Agrippa in onze tekst: Gij beweegt mij bijna een christen te worden. We gaan het met elkaar overdenken. 1. Paulus verantwoording Kortgeleden was er een nieuwe stadhouder benoemd over Judea, met de naam Festus. Hij was de opvolger van Felix

16 beste afbeeldingen van Woordpuzzels - Woordpuzzels

Bekijk hoogwaardige illustraties van Paulus Voor Koning Agrippa En Festus 1886 Gepubliceerd. Ga voor hoogwaardige illustratieve kunst met een hoge resolutie naar Getty Images Paul voor koning Agrippa Clipart om te downloaden! Zoek door +1.566.198 premium clipart, afbeeldingen, vectoren, illustraties, sjablonen en afbeeldingen

Maar, Goôn! de Koning in 't bezit van deezen zétel, (50) Bevlékt dien, én ons bloed, te gódloos, én vermétel. Gódvruchte Enéas zyn Grootvader heeft geen daân Zo heerlyk uitgevoerd, als hy wel schélms begaan; Waar van de moord, die myn' Agrippa heeft doen vallen, Het laatste was; maar wél het wreedste stuk van allen Nu, koning Agrippa, ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd. Ik ging eerst naar Damascus, toen naar Jeruzalem en heel Judea en daarna naar andere landen. Overal waar ik kwam, heb ik de mensen opgeroepen tot bekering, tot een leven met God, wat ook uit hun doen en laten zou moeten blijken

Koning agrippa munt Ets

Herodes Agrippa II regeerde vanaf 50 over delen van Palestina en Libanon. Gedurende de Joodse opstand stond hij aan de kant van de Romeinen. Hij was de laatste koning uit de Herodiaanse dynastie 1 En Agrippa zei tegen Paulus: Het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: 2 Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word,. 3 vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn

Waarom Jeruzalem? - 9789085201069

Paulus voor koning Agrippa - De Olijfta

Herodes Agrippa II (27-92) (gelatiniseerde naam: Marcus Iulius Agrippa) regeerde vanaf 50 over delen van Palestina en Libanon.Gedurende de Joodse opstand (66-70) stond hij aan de kant van de Romeinen.Hij was de laatste koning uit de Herodiaanse dynastie.. Jeugd. Agrippa II was een zoon van Herodes Agrippa I en Cypros.Zoals bij zonen van vazalkoningen van de Romeinen vaker voorkwam, groeide. Marcus Vipsanius Agrippa was born - 62, son of Lucius Vipsanius Agrippa. He was married - 37 to Cecilia Attica, they gave birth to 1 child. He was married - 25 to Julia Auguste Caesonia (de Oudere) Octavius, they had 2 children. He died - 12. This information is part of by on Genealogy Online

Agrippa - Wikipedi

ROMA - Agrippa

Herodes Agrippa I (10 v.Chr.-44 n.Chr.), ook genoemd Agrippa de Oudere, verwierf in 37 de koningstitel en trad van 41 tot 44 na Chr. op als koning van Judea en Samaria. Hij was een kleinzoon van Herodes I (Herodes de Grote), een neef van Herodes Antipas en een broer van Herodias Herodes Agrippa II, Drusus, Berenice, Mariamne, Drusilla Herodes Agrippa I ( 10 v.Chr. - 44 n.Chr. ) (gelatiniseerde naam: Marcus Julius Agrippa ) was koning over het Joodse land in de Herodiaanse dynastie

Herodes de Grote - Wikipedi

Handelingen 26 (NBV) - EO

Koning Herodes Agrippa I was intens gemeen en vreselijk corrupt. Hij was net zo gemeen als zijn grootvader Herodes de Grote. Beiden gingen letterlijk over lijken . Net zijn grootvader . Ik vind het frappant dat ze zoveel op elkaar lijken. Ze deden beiden heel veel om de Joden voor zich te winnen Herod Agrippa, also known as Herod or Agrippa I (Hebrew: אגריפס ‎; 11 BC - AD 44), was a King of Judea from AD 41 to 44. He was the last ruler with the royal title reigning over Judea and the father of Herod Agrippa II, the last king from the Herodian dynasty.The grandson of Herod the Great and son of Aristobulus IV and Berenice, he is the king named Herod in the Acts of the Apostles.

Koning Herodes en de Herodesdynastie in de Bijbel Mens

Getagd met J.W. van Petegem, 15 februari 1976, Handelingen 26:1, Paulus voor koning Agrippa, Preek handelingen. Volharden. Wat is de opdracht de. Herodes Agrippa I was een kleinzoon van Herodes de Grote en zijn Hasmonese vrouw Mariamne. Toen hij nog een kind was, werd zijn vader Aristobulus terechtgesteld op (valse) beschuldiging van hoogverraad. Zijn moeder Berenice (de dochter van Salomé, de zus van Herodes de Grote) zond hem korte tijd later naar Rome, waar hij opgroeide koningen van Judea: I. 37-44, kleinzoon van Herodes (1), deed Jakobus de Oude doden en Petrus gevangennemen. II. 52-68, zoon van (I), laatste koning der Joden, streed bij de belegering van Jeruzalem 70 aan de zijde der Romeinen en vestigde zich daarna te Rome, † 100 Agrippa Silvius was de zoon van Tiberinus Silvius, die koning van Alba Longa was.. Hij was als prins van Alba Longa een afstammeling van de Trojaanse held Aeneas en volgde zijn vader op als koning van Alba Longa, nadat deze verdronken was in de rivier die toen nog Albula, maar na zijn dood Tiber zou heten. Zijn zoon Romulus Silvius volgde hem op als koning van Alba Longa Koning Agrippa hield zich in gesprek met Paulus op de vlakte. Het ging allemaal even te snel. \'Wacht eens even, Paulus. U denkt toch niet dat u zomaar even een christen van mij kunt maken?\' Hij ha

Agrippa II - debijbel

Marcus Vipsanius Agrippa (ca

Herodes Agrippa II (27-100 na Chr.), in de Schrift kortweg Agrippa genoemd, was de zevende en de laatste koning uit het koningshuis van Herodes de Grote.Agrippa II regeerde van ongeveer 50 tot 100 na Chr. Hij hield het opzicht over de tempel van God te Jeruzalem en benoemde de Hogepriester van Israël. Tegenover hem en zijn zuster Bernice verdedigde de apostel Paulus zich (Hand. 25:13-26:32) Title: Koning Agrippa wordt door de Joden met steenworpen uit Jeruzalem verjaagd; Creator: Jan Luyken, Pieter Mortier (I) Date Created: 1704/1704; Location Created: Amsterdam; Physical Dimensions: h 109mm - w 160mm; External Link: See more details about this work on the Rijksmuseum Website; Medium: etchin Paulus Voor Agrippa (II) 31-01-2010 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie gehouden op 31 januari 2010 in 2B-Home te Zoetermeer.. In dit tweede deel over Handelingen 26 gaan we nader in op wat Paulus vanuit de hemel te horen kreeg en hoe deze roeping zijn leven compleet op z'n kop zette

Bijbelse naam Bernice - EO VisieVe siècle AEC

Handelingen 26 - BasisBijbe

Het vurige getuigenis van Paulus raakt het hart van koning Agrippa, die de beslissende stap niet zet. De koning zegt: 'Bijna zoudt ge mij door uw overtuigende woorden christen maken' (v. 28). Paulus wordt onschuldig verklaard, maar kan niet vrijgelaten worden omdat hij zich op de keizer beroepen heeft Handelingen 25:24 En Festus zeide: Koning Agrippa, en gij mannen allen, die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet dezen, van welken mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende, dat hij niet meer behoort te leven Gouden oude muntketting, koning Herodes Agrippa bronsmunt vergulde medaillon, Joodse Judea Roman hanger, muntjuwelen, vrouwen muntcharme BarrDesigns. Van shop BarrDesigns. 5 van 5 sterren (172) 172 recensies € 115,36. Lang zat Agrippa niet vast: in 37 overleed de keizer, om te worden opgevolgd door Caligula. Die benoemde de gevangene tot koning van de Golan-hoogte en het zuiden van wat nu Syrië is. Pas na een jaar besloot de nieuwbakken vorst zijn koninkrijkje te bezoeken: in juni 38 verliet hij Rome

Romeins aquaduct bij Caesarea

Herodes (D) Agrippa I - bijbelseplaatsen

Afzonderlijk verschenen, oorspronkelijke (her)drukken van deze tekst. Titel Druk: Jaar; Agrippa, koning van Alba, of De valsche Tiberinus 1 ste druk, 1669 Download scan Paulus voor koning Agrippa 13 En toen enige dagen verlopen waren, kwamen koning Agrippa en Bernice te Caesarea om Festus te begroeten. 14 en gedurende de vele dagen, die zij daar doorbrachten, legde Festus aan de koning de zaak van Paulus voor, en zeide: er is door Felix een man gevangen achtergelaten Paulus' zaak prikkelde de nieuwsgierigheid van koning Agrippa. Ik zou zelf de mens ook wel eens willen horen, zei hij. Festus trof snel regelingen, zich waarschijnlijk afvragend wat de koning van deze unieke gevangene zou denken. — Handelingen 24:27-25:22 Herodes Agrippa II (27-92) (gelatiniseerde naam: Marcus Iulius Agrippa) regeerde vanaf 50 over delen van Palestina en Libanon. 47 relaties Herodes Agrippa was een kleinzoon van Herodes de Grote (die van de kindermoord). Hij was na de dood van zijn vader in Rome opgevoed. Toen zijn geld op moest hij naar zijn halfoom Herodes Antipas, waarmee hij het niet kon vinden. Hij had Caligula aangeraden, de wens van Herodes Antipas, die koning had willen worden, niet.

Handelingen 26 - Statenvertaling met kanttekeninge

Many translated example sentences containing king Agrippa - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations 26 Van welken ik niets zekers heb aan den heer te schrijven; daarom heb ik hem voor ulieden voorgebracht, en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik, na gedane onderzoeking, wat heb te schrijven. 27 Want het dunkt mij tegen rede, een gevangene te zenden, en niet ook de beschuldigingen, die tegen hem zijn, te kennen te geven Herodes Agrippa I, ook bekend als Herodes of Agrippa I ( Hebrew: אגריפס; 11 vC - 44 AD), een Koning Judea 41-44 AD. Hij was de laatste heerser van de koninklijke titel koning zij over Judea en de vader van Herodes Agrippa II, de laatste koning van de Herodiaanse dynastie.De kleinzoon van Herodes de Grote en de zoon van Aristobulus IV en Berenice, werd hij geboren Marcus Julius Agrippa. Paulus verschijnt voor koning Agrippa - Agrippa zei tegen Paulus: 'Ga uw gang. U mag voor uzelf spreken.' Paulus stak zijn hand op en verdedigde zich met deze woorden: 'Ik ben blij, koning Agrippa, dat.

Hotmail, Outlook inloggen Nieuws, Weer, Sport MSN

Op bevel van Festus werd Paulus voorgeleid. 24 Festus zei: 'Koning Agrippa, geachte aanwezigen, dit is de man om wie de hele Joodse bevolking zowel in Jeruzalem als hier bij me is gekomen, schreeuwend dat hij niet langer hoorde te leven.+ 25 Maar ik kwam erachter dat hij niets had gedaan waarop de doodstraf staat.+ Dus toen hij zich op de. Bernice is de dochter van koning Herodes Agrippa I. Na de dood van haar man gaat Bernice bij haar broer Agrippa II wonen. Samen met haar broer gaat Bernice op bezoek bij Festus, de nieuwe Romeinse stadhouder. Festus vertelt ze over de rechtszaak tegen Paulus, een gevangene. Agrippa zegt dat hij Paulus zelf wil horen Meer context Alle All Handelingen 26:19-29 Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat Hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest; Maar heb eerst dengenen, die te Damaskus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judea, en den heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren, en tot God be... Read verse in Statenvertaling (Dutch Herodes Agrippa I Dan is er nog een derde Herodes die de apostelen kwaadgezind was. Herodes Agrippa I. Deze Herodes liet de apostel Jakobus ombrengen en zette Petrus gevangen om de Joden te behagen.(Hand. 12:1) Hij liet zich als een god vereren.(Hand. 12 : 22) Tegen Messias Jezus!

Lezingen van de dag – vrijdag 29 mei 2020 | Bijbelcitaat

Agrippa was oorspronkelijk een praenomen (= voornaam), maar zou vooral als cognomen (= derde naam, ná de familienaam) dienen in verschillende gentes.Het gaat onder andere om de gentes Antonii, Asinii, Cassii(?), Fonteii, Furii, Haterii, Helvii, Julii, Lurii, Menenii, Vibuleni en Vipsanii Controleer 'Herodes Agrippa II' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van Herodes Agrippa II vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Agrippa II vertaling in het woordenboek Engels - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Herodes de Grote (ca. 73 v.C. - Jericho, 4 v.C.), ook genoemd Herodes I, was een edomiet die van 37 v.C. - 4 v.C. koning van Judea (Luc. 1:5) was, d.w.z. als vazalkoning onder de Romeinen over Judea heerste. In de laatste jaren van zijn regering, ca. 6. v.C., werd de Heer Jezus, een afstammeling van koning David, geboren. Herodes liet de kleine kinderen in Bethlehem vermoorden, in de. Toen Agrippa 17 jaar oud was, overleed zijn vader (44 na Chr.). Agrippa bevond zich op dat moment in Rome. Claudius, die goed bevriend was geweest met Agrippa I, wilde Agrippa II benoemen als opvolger van zijn vader en hem als koning over het Joodse land aanstellen. Er zijn aanwijzingen dat hij zijn vriend Agrippa I beloften van die aard had. Vérifiez les traductions 'Agrippa' en Néerlandais. Cherchez des exemples de traductions Agrippa dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire

 • Loterij.
 • Wapenbeleid Amerika.
 • Valknut betekenis.
 • Om in Yoga.
 • Water in oor na duiken.
 • SVR camping Winterswijk.
 • Vlindertuin overleden baby's.
 • Sandalen met sokken.
 • Zodiac warmtepomp 20kw.
 • Haworthia Royal Highness.
 • Official Pool Rules.
 • Best CAM FIFA 18 career Mode.
 • Wijnfleshouder wielrenner.
 • Bloopers Arnhem.
 • Bas Rutten ABN Amro.
 • Compartimentsyndroom arm.
 • Star Wars posters Vintage.
 • Genderproblematiek.
 • Nieuwe template Wix.
 • Male singers 2020.
 • L1 teletekst voetbal.
 • TUI Costa Blanca.
 • Webshop Award.
 • Wijnfleshouder wielrenner.
 • Dorcas Zaandam openingstijden.
 • Yıldız Holding.
 • Elsa Frozen Nederlandse stem.
 • Simkaart in andere gsm steken.
 • Meest voorkomende tattoos.
 • Skiduim ligament.
 • Blue Marlin wiki.
 • Billy Utopia Zwolle.
 • Oorzaak bloedarmoede bij ouderen.
 • Miro games.
 • Visual Studio Code find and replace.
 • Södertälje weer.
 • Calum Scott history.
 • Vodafone sms phishing.
 • Orleans Tripadvisor.
 • Scp onderzoek ervaren discriminatie in nederland.
 • Eerste weken baby niet leuk.